Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Poniższe informacje przekazujemy Panu/Pani w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych w Wojnarowscy Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

 

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojnarowscy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Gospodarczej 16, 40-432 Katowice

Dane Kontaktowe:

- e-mail: ado@spectrumled.pl

- numer telefonu: +48 32 735 0 614

- adres do korespondencji: Wojnarowscy Sp. z o.o., ul.  Gospodarcza 16, 40-432 Katowice

 

  1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 Spółka Wojnarowscy Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych działań, w następujących celach:

 a) obsługa przesyłanych wiadomości

Przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres e-mail lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

- podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi obsługę Pana/Pani zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość.

b) założenie konta w serwisie

Założenie/ rejestracja konta w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

- w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta,

- podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe jest warunkiem Pana/Pani rejestracji w serwisie, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości założenia konta.

c) rekrutacja

Złożenie aplikacji (CV) wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

- w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,

- podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda kandydata,

- Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

d) działania marketingowe (newsletter, SMS)

Marketing bezpośredni i promocja własnych produktów Administratora wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

- w celu przesyłania do Pana/Pani wiadomości zawierających informacje o aktualnych promocjach, wydarzeniach i nowościach,

- podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt. 1 lit. a) – czyli Pana/Pani dobrowolna zgoda, która może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- podanie danych osobowych  jest dobrowolne.

e) zawarcie umowy

Zawarcie umowy wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

- w celu realizacji obowiązków wynikających z tej umowy oraz przepisów prawa, takich jak wystawienie faktury za sprzedane produkty;

- podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt. 1 lit. b) – czyli zawarta między nami umowa oraz art. 6 pkt. 1 lit. f) - prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest dochodzenie ewentualnych przyszłych roszczeń.

 

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi oraz celu przetwarzania:

a) dane osobowe zebrane w celu obsługi zapytań będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia,

b) dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz:

- do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,

- do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego związanego z prawem podatkowym oraz na potrzeby rachunkowości.

c) Dane osobowe zebrane w celu przeprowadzenia rekrutacji będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub za zgodą kandydatów w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

d) dane osobowe zebrane na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody do celów marketingowych - do czasu cofnięcia tej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

  1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,

b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,

d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Pana/Panią, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.

g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.

W przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Ponadto ma Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

 

  1. ODBIORCY DANYCH

Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:

a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Panem/Panią umowy),

c) innym niezależnym odbiorcom z grupy kapitałowej Administratora, partnerom handlowym oraz innym upoważnionym przez Pana/Panią odbiorcom.

 

 

 

Firma Wojnarowscy Sp. z o.o. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się