Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży obowiązują wszystkich kupujących będących przedsiębiorcami i mają na celu ułatwienie przygotowania zamówień oraz ich realizacji.

OfertaExpand

Oferty sporządzane przez firmę Wojnarowscy, jeżeli nie określino w nich innego terminu, są ważne przez miesiąc od daty ich sporządzenia, chyba że z przyczyn niezależnych od oferenta okres ten ulegnie zmianie.
Informacje otrzymane w formie dokumentów, katalogu, cenników są niezobowiązujące i nie mogą być traktowane jako część oferty sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca zmodyfikuje swoją ofertą, której termin ważności jeszcze nie minął, oferta pierwotna traci ważność i jest zastąpiona nową ofertą.

ZamówienieExpand

Zamówienia mogą być wysyłane pocztą, e-mailem lub faksem. W przypadku zamówienia telefonicznego, faxowego lub poprzez internet zamawiający powinien spisać potwierdzenie zamówienia z powołaniem na numer określony przez sprzedającego. Potwierdzenie to należy niezwłocznie odesłać do sprzedającego. Na jakiekolwiek zmiany lub anulacje zamówień przez kupującego sprzedawca może wyrazić pisemnie zgodę wówczas gdy odbiorca określi je pisemnie przed wysyłką towaru i tylko pod warunkiem, że towary będące przedmiotem zamówienia należą do standardowego, stale przechowywanego w magazynie sprzedającego asortymentu towarów.
Sprzedawca nie akceptuje jakichkolwiek zmian lub anulacji zamówienia w przypadku gdy towary nie należą do standardowego, stale przechowywanego w magazynie asortymentu lub w przypadku gdy zmiana lub anulacja zamówienia spowoduje, że w magazynie sprzedawcy pozostaną towary w ilości przekraczającej zwykle utrzymywane stany magazynowe.

CenyExpand

Kupującego obowiązują ceny określone w cenniku towarów sprzedawcy o ile nie zostały one ustalone indywidualnie, w formie pisemnej z kupującym.
Ceny mogą podlegać modyfikacji w przypadku zmian cen przez producenta lub zmian kursowych walut. Ceny ustalone są cenami netto, nie zawierają podatku VAT i kosztów wysyłki oraz innych ewentualnych kosztów.

DostawyExpand

Dostawa jest realizowana pod warunkiem, że odbiorca nie posiada zaległości w stosunku do firmy Wojnarowscy. Dostawy są realizowane bezpośrednio przez producenta lub przez firmę Wojnarowscy na koszt kupującego, chyba, że strony umówią się inaczej.
Spółka Wojnarowscy rezerwuje sobie prawo do wysyłki zamówionego towaru w całości lub partiami. Szczegółowy termin dostawy jest określony jako prawdopodobny, ale uzależniony jest od dostawcy i możliwości transportowych. Niewysłanie towaru przez firmę Wojnarowscy w terminie nie może spowodować anulowania ani zmiany zamówienia przez kupującego.

Ryzyko towarzyszące dostawieExpand

Za transport towarów odpowiedzialność ponosi kupujący, który bierze na siebie ryzyko związane z transportem przesyłki, chyba, że umowa stanowi inaczej.
W przypadku zniszczenia lub zaginięcia części lub całości przesyłki lub zauważenia jakichkolwiek śladów ingerencji osób trzecich odbiorca zobowiązany jest sporządzić wszystkie niezbędne protokoły reklamacyjne, potwierdzone przez przewoźnika i oświadczenia, i wysłać  je do firmy Wojnarowscy w ciągu trzech dni od daty, w której otrzymał lub powinien był otrzymać towar. Odbiorca ma także obowiązek zabezpieczyć w sposób należyty przesyłkę oraz znajdujące się w niej towary i dokumenty.

Warunki reklamacjiExpand

Reklamacja może być uwzględniona, gdy towar zawiera widoczne wady, za których powstanie odpowiedzialny jest sprzedający, lub gdy kupujący otrzymał  towar wcześniej niezamawiany. Sytuacje tę należy opisać w protokole, który winien być wysłany sprzedawcy w ciągu 7 dni od otrzymania towaru. Obowiązkiem kupującego jest prowadzenie pełnej ewidencji dostaw oraz wszelkiego rodzaju usterek, zniszczeń lub zaginięć dostawy.
Parametry techniczne podane w kartach katalogowych mogą odbiegać od podanych wartości +-10%.

Zwrot towaru: procedura i skutkiExpand

Zwrot towaru, za wyjątkiem sytuacji określonych w pkt 6, może mieć miejsce jedynie na mocy pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy firmą Wojnarowscy, a kupującym.
Twar jest zwracany na koszt i ryzyko kupującego. Towar musi powrócić w oryginalnych opakowaniach i nie może być w żaden sposób naruszony. Każda operacja zwrotu towaru do firmy Wojnarowscy powinna zostać zakończona fakturą korygującą  płatną kupującemu po weryfikacji jakościowej i ilościowej zwróconego towaru. Faktura korygująca jest także wystawiana w przypadku zwrotu towaru z przyczyn, określonych w pkt 6. W takim przypadku kupujący może otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku ze zwrotem towaru lub zwrot kosztów zakupu towaru na podstawie pisemnej decyzji firmy Wojnarowscy. W przypadku otrzymania zwrotu tych kosztów kupujący traci prawo do dochodzenia jakiegokolwiek innego odszkodowania. Jeżli zwrot towaru nie następuje z powodów, za które odpowiedzialność ponosi firma Wojnarowscy, towar zostaje odebrany z powrotem, a z jego wartości określonej przez fakturę pokryte zostaną koszty administracyjne, zwrotu do magazynu i weryfikacji towaru.

Parametry techniczne podane w kartach katalogowych mogą odbiegać od podanych wartości +-10%.

GwarancjaExpand

Sprzedawane przez firmę Wojnarowscy towary są objęte gwarancją producenta, na warunkach i w zakresie określonym w tej gwarancji.  Jakiekolwiek naprawy oraz modyfikacje towarów otrzymanych przez kupującego są zabronione i powodują utratę gwarancji. Rękojmia sprzedawanych przez firmę Wojnarowscy towarów jest wyłączona.

OdpowiedzialnośćExpand

Odpowiedzialność firmy Wojnarowscy, wynikająca ze złożonego przez kupującego zamówienia jest ograniczona do dwukrotnej wartości tego zamówienia i obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone z winy umyślnej.
Firma Wojnarowscy nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zagubienia przesyłki, jej zniszczenia, utraty zysków z tym związanych, reklamacji osób trzecich.

FakturowanieExpand

Faktura zawiera podatek VAT w stawce określonej właściwymi przepisami na zasadach ich obowiązywania.

Termin płatnościExpand

Jeżeli strony nie ustaliły inaczej należność za towar winna być zapłacona gotówką bez upustów w dniu otrzymania faktury. Jeśli termin płatności będzie ustalony na czas późniejszy, dzień, w którym towar powinien był opuścić lub opuścił magazyn sprzedającego, jest dniem, od którego liczy się termin płatności. Płatność winna zostać uregulowana w określonym na fakturze dniu. W przypadku opóźnienia w płatności firma Wojnarowscy ma prawo do naliczenia za czas spóźnienia odsetek umownych w wysokości 0,1 % za 1 dzień opóźnienia zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego.

Siła wyższaExpand

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez sprzedającego z przyjętych przez niego zobowiązań, sprzedający jest
zwolniony ze zobowiązań, wynikających z umowy i niniejszych warunków sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

Ochrona danych osobowychExpand

Zawarcie przez osobę fizyczną umowy z firmą Wojnarowscy jest równoznaczne z udzieleniem przez taką osobę zgody na przetwarzanie jej danych przez Wojnarowscy sp. z o.o. w celach handlowych i marketingowych. Osoba taka ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także może w każdej chwili cofnąć swoją  zgodę na przetwarzanie danych.

JurysdykcjaExpand

Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów zawartych przez firmę Wojnarowscy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby tej firmy.

Jakiekolwiek zmiany niniejszych ogólnych warunków mogą następować za pisemną zgodą firmy Wojnarowscy, pod rygorem nieważności.

We kindly inform you that on Wojnarowscy S.A.’s websites cookies are used. Click I agreein order to dismiss this information. For more information, including how to manage cookies through your web browser, click Privacy policy.

I agree